Suunto EON Core - Funktioner - Syreberäkningar

Suunto EON Core Användarhandbok

Syreberäkningar

Under ett dyk beräknar Suunto EON Core syrets partialtryck (pO2), toxicitet i centrala nervsystemet (CNS%) och lungsyretoxicitet spårad av OTU (syretoxitetsenheter). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för tidsgränser och principer.

Som standard i luft-/nitrox dykläge visas inte CNS%- och OTU- värden förrän de når 80 % av sina rekommenderade gränsvärden. När endera värdet når 80 % meddelar Suunto EON Core dig och värdet blir kvar i vyn. I trimixläge visas CNS%- och OTU-värden i fältet i det nedre högra hörnet som rullningsinfo.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.