Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Algorytm dekompresji

Prace nad modelem dekompresyjnym Suunto rozpoczęły się w latach 80. XX wieku, kiedy firma Suunto wykorzystała model Bühlmanna oparty na wartościach M w komputerze nurkowym Suunto SME. Od tamtego czasu nieustannie prowadzone są badania wspierające rozwój zarówno z udziałem firmowych, jak i zewnętrznych ekspertów.

Pod koniec lat 90. XX wieku firma Suunto zaczęła wykorzystywać model pęcherzykowy o zmniejszonym gradiencie RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) opracowany przez doktora Bruce'a Wienkego w połączeniu z poprzednim modelem opartym na wartościach M. Pierwsze dostępne na rynku produkty oferujące tę funkcję to kultowe modele Suunto Vyper i Suunto Stinger. Umożliwiły one znaczną poprawę bezpieczeństwa nurka dzięki uwzględnianiu kilku warunków nurkowania wykraczających poza modele oparte wyłącznie na gazach rozpuszczonych:

 • Monitorowanie serii nurkowań wielodniowych
 • Obliczanie nurkowań powtórzeniowych z krótkimi przerwami
 • Reagowanie na nurkowanie na głębokość większą niż przy poprzednim nurkowaniu
 • Przystosowanie się do szybkiego wynurzania powodującego powstawanie dużej ilości mikropęcherzyków („cichych” pęcherzyków)
 • Wykorzystanie rzeczywistych praw kinetyki gazów

Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 łączy i udoskonala szeroko uznawane modele dekompresji Suunto RGBM i Suunto Fused™ RGBM opracowane przez firmę Suunto wraz z doktorem Brucem Wienkem. (Algorytmy nurkowania Suunto stanowią kulminację doświadczenia i wiedzy zgromadzonej przez dziesięciolecia rozwoju i testowania oraz na przestrzeni tysięcy nurkowań.)

Półokresy saturacji tkanek wykorzystywane w Suunto Fused™ RGBM 2 pochodzą z pełnego algorytmu RGBM Wienkego, w którym organizm człowieka podzielono na piętnaście różnych grup tkanek. Pełny algorytm RGBM uwzględnia te dodatkowe tkanki i generuje dokładniejsze modele saturacji i desaturacji. Ilości azotu i helu w czasie saturacji i desaturacji w tkankach są obliczane niezależnie.

Algorytm Fused™ RGBM 2 obsługuje nurkowanie w obiegu otwartym i zamkniętym do głębokości 150 metrów. W porównaniu do poprzednich algorytmów, Fused™ RGBM 2 jest mniej konserwatywny przy nurkowaniach głębokich z powietrzem, umożliwiając krótszy czas wynurzania. Ponadto algorytm nie wymaga już, aby tkanki były całkowicie wolne od gazów resztkowych podczas obliczania czasu zakazu lotu samolotem, co skraca wymagany czas między ostatnim nurkowaniem a lataniem.

Możliwość dostosowania się do różnorodnych sytuacji sprawia, że Suunto Fused RGBM 2 zapewnienia dodatkowe bezpieczeństwo. W przypadku nurkowania rekreacyjnego, zależnie od ustawień osobistych, czasy bezdekompresyjne mogą być nieco dłuższe. Osoby uprawiające nurkowanie techniczne w obiegu otwartym mogą korzystać z mieszanek gazów z domieszką helu – w czasie głębszych i dłuższych zanurzeń helowe mieszanki gazów umożliwiają skrócenie czasu wynurzania. W przypadku nurków z aparatem o obiegu zamkniętym algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 doskonale spełnia funkcję komputera nurkowego z setpointami bez monitorowania.

UWAGA:

Wersja oprogramowania Suunto EON Steel starsza niż 2.0 oferuje algorytm Suunto Fused RGBM. Podczas aktualizacji urządzenia oprogramowanie zaktualizuje algorytm nurkowania do najnowszej wersji.

Bezpieczeństwo nurka

Ponieważ każdy model dekompresyjny jest czysto teoretyczny i nie monitoruje faktycznego stanu organizmu nurka, żaden z tych modeli nie może zagwarantować całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej.

PRZESTROGA:

Podczas nurkowania należy zawsze stosować takie same wartości ustawień osobistych i ustawień wysokości, jak podczas planowania. Zwiększenie wartości ustawień osobistych w stosunku do wartości branych pod uwagę podczas planowania oraz zwiększanie poziomu wysokości może prowadzić do wydłużenia czasów dekompresji na większych głębokościach i związanej z tym wymaganej większej ilości gazu. Jeśli ustawienie osobiste zostało zmienione po zakończeniu planowania, może to doprowadzić do sytuacji, w której podczas nurkowania skończy się zapas gazu oddechowego.

Ekspozycja tlenowa

Obliczenia dotyczące ekspozycji tlenowej dokonywane są w oparciu o przyjęte obecnie tabele i zasady dotyczące granicznych wartości czasu ekspozycji. Ponadto komputer nurkowy wykorzystuje kilka metod szacowania ekspozycji tlenowej z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa. Na przykład:

 • Wyświetlane obliczenia dotyczące ekspozycji tlenowej są zaokrąglane do następnej wyższej wartości procentowej.
 • Wartości graniczne CNS% do 1,6 bara (23,2 psi) są oparte na wartościach granicznych podanych w publikacji NOAA Diving Manual z 1991 roku.
 • Monitorowanie OTU jest oparte na długoterminowym dziennym poziomie tolerancji, a prędkość powrotu do normalnego stanu jest zmniejszona.

Sposób wyświetlania informacji dotyczących tlenu przez komputer nurkowy gwarantuje, że wszystkie ostrzeżenia i komunikaty będą dostępne w odpowiednich fazach nurkowania. Na przykład, jeśli komputer nurkowy pracuje w trybie Air/Nitrox lub trybie Trimix (w przypadku aktywowania helu), przed nurkowaniem i w jego trakcie będą wyświetlane następujące informacje:

 • Wybrana zawartość O2% (i ewentualnie helu %)
 • CNS% oraz OTU (widoczne dopiero po dostosowaniu w aplikacji Suunto)
 • Powiadomienie dźwiękowe, gdy CNS% osiągnie poziom 80%, następnie ostrzeżenie, gdy zostanie przekroczony poziom 100%
 • Powiadomienie, gdy OTU osiągnie poziom 250, i ostrzeżenie, gdy zostanie przekroczony poziom 300
 • Alarm dźwiękowy, gdy wartość pO2 przekroczy obecny limit (alarm o wysokim pO2)
 • Alarm dźwiękowy, gdy wartość pO2 wynosi poniżej 0,18 (alarm o niskim pO2)
OSTRZEŻENIE:

JEŻELI PRZEKROCZONY ZOSTANIE LIMIT ZAWARTOŚCI TLENU, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE PODJĄĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZREDUKOWANIE EKSPOZYCJI TLENOWEJ. Brak takich działań po otrzymaniu ostrzeżenia o poziomie CNS%/OTU może znacznie 
zwiększyć ryzyko toksyczności tlenowej, doznania obrażeń lub 
śmierci.

Spis treści