Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Bezpieczeństwo

Rodzaje symboli dotyczących bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:
 • stosowany przy opisie procedury lub sytuacji, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA:
 • stosowany przy opisie procedury lub sytuacji, która spowoduje uszkodzenie produktu.
UWAGA:
 • służy do podkreślenia ważnej informacji.
PORADA:
 • służy do podania dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z możliwości i funkcji urządzenia.
OSTRZEŻENIE:

Wszystkie komputery mogą ulegać awariom. To urządzenie może nagle przestać podawać dokładne informacje podczas nurkowania. Zawsze używaj zapasowego urządzenia nurkowego i nurkuj tylko z partnerem. Z tego urządzenia nurkowego mogą korzystać tylko nurkowie przeszkoleni w zakresie prawidłowego używania sprzętu do nurkowania! Przed nurkowaniem NALEŻY PRZECZYTAĆ wszystkie wydrukowane informacje dołączone do produktu oraz instrukcję obsługi online. Niewykonanie tych czynności może skutkować użytkowaniem sprzętu w niewłaściwy sposób, odniesieniem poważnych obrażeń lub śmiercią.

UWAGA:

Upewnij się, że komputer nurkowy Suunto ma zawsze najnowsze oprogramowanie z aktualizacjami i ulepszeniami. Przed każdym nurkowaniem sprawdź na stronie www.suunto.com/support, czy firma Suunto wydała nową aktualizację oprogramowania dla urządzenia. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, należy ją zainstalować przed nurkowaniem. Aktualizacje są udostępniane w celu poprawy doświadczenia użytkownika i stanowią część filozofii firmy Suunto polegającej na ciągłym rozwoju i ulepszaniu produktów.

Przed rozpoczęciem nurkowania

Należy w pełni zapoznać się z instrukcjami użytkowania, wyświetlanymi informacjami i ograniczeniami dotyczącymi przyrządów pomiarowych do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat tej instrukcji obsługi lub na temat przyrządu nurkowego przed rozpoczęciem nurkowania należy skontaktować się ze sprzedawcą Suunto. Należy zawsze pamiętać, że NUREK ODPOWIADA ZA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO!

Przed wyruszeniem na wyprawę nurkową należy dokładne sprawdzić komputer nurkowy i upewnić się, że działa prawidłowo.

W miejscu nurkowania należy przeprowadzić ręczne kontrole wstępne każdego urządzenia przed wejściem do wody.

Sprawdzenie komputera nurkowego przed nurkowaniem

Upewnij się, że:

 1. Suunto EON Steel działa w prawidłowym trybie nurkowania, a ekran wyświetla odpowiednie dane;
 2. ustawienie wysokości n.p.m. jest poprawne;
 3. ustawienie osobiste jest poprawne;
 4. głębokie przystanki dekompresyjne są ustawione poprawnie;
 5. system jednostek jest odpowiedni;
 6. kompas jest skalibrowany. Rozpocznij kalibrację ręcznie z poziomu menu w obszarze Ogólne » Kompas » Kalibracja, aby potwierdzić również działanie dźwięków wydawanych przez komputer nurkowy. Sygnał dźwiękowy oznacza, że kalibracja została przeprowadzona pomyślnie.
 7. Akumulator jest w pełni naładowany.
 8. Wszystkie podstawowe i dodatkowe wskaźniki czasu, ciśnienia i głębokości, zarówno cyfrowe, jaki i mechaniczne pokazują prawidłowe i spójne odczyty.
 9. W przypadku korzystania z czujników Suunto Tank POD, sprawdź, czy czujnik Suunto Tank POD jest poprawnie zainstalowany, a zawór butli jest otwarty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi czujnika Suunto Tank POD w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowego korzystania z urządzenia.
 10. Jeśli używasz czujników Suunto Tank POD, sprawdź, czy połączenia działają i wybór gazu jest prawidłowy.
UWAGA:

Informacje na temat czujników Suunto Tank POD znajdują się w instrukcji dołączonej do produktu.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Z KOMPUTERA NURKOWEGO POWINNNI KORZYSTAĆ WY‎ŁĄCZNIE WYSZKOLENI NURKOWIE! Niedostateczne przeszkolenie w jakiejkolwiek odmianie nurkowania, w tym w nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem, stwarza prawdopodobieństwo popełnienia błędów, takich jak nieprawidłowe użycie mieszanek gazów lub nieprawidłowa dekompresja, które mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE:

KAŻDY PROFIL NURKOWANIA, NAWET W PRZYPADKU PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W TABELACH DEKOMPRESYJNYCH LUB POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KOMPUTERA NURKOWEGO, STWARZA RYZYKO WYSTĄPIENIA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ (DCS). STOSOWANIE PROCEDUR, KOMPUTERÓW LUB TABEL NURKOWYCH NIE ELIMINUJE RYZYKA WYSTĄPIENIA DCS LUB TOKSYCZNOŚCI TLENOWEJ! Stan fizjologiczny organizmu może być różny w zależności od dnia. Komputer nurkowy nie uwzględnia tego rodzaju różnic. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia DCS zdecydowanie zaleca się pozostawanie w bezpiecznych granicach limitów ekspozycji podawanych przez urządzenie. Dodatkowym środkiem bezpieczeństwa jest zasięgnięcie porady lekarza na temat zdolności do nurkowania przed przystąpieniem do nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER POKAZUJE ZAKAZ LOTU SAMOLOTEM ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM! Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez
Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej!

OSTRZEŻENIE:

Osoby używające rozrusznika serca nie powinny nurkować z aparatem oddechowym, ponieważ powoduje ono w organizmie obciążenia fizyczne, które mogą zakłócać działanie rozrusznika.

OSTRZEŻENIE:

Osoby używające rozrusznika serca przed skorzystaniem z urządzenia powinny zasięgnąć porady lekarza. Częstotliwość indukcyjna wykorzystywana przez urządzenie może zakłócać działanie rozrusznika.

OSTRZEŻENIE:

Nasze produkty są zgodne z odpowiednimi normami branżowymi, jednak ich kontakt ze skórą może skutkować wystąpieniem reakcji alergicznych lub podrażnień. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić się do lekarza.

OSTRZEŻENIE:

Sprzęt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego! Komputery nurkowe Suunto są przeznaczone wyłącznie do celów rekreacyjnych, gdy maksymalna głębokość zanurzenia nie przekracza 80 m. Nurkowanie o charakterze komercyjnym lub profesjonalnym może wiązać się z głębokościami i warunkami grożącymi zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby dekompresyjnej. Firma Suunto stanowczo odradza zatem stosowanie tego urządzenia do nurkowania komercyjnego lub profesjonalnego.

OSTRZEŻENIE:

NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ URZĄDZENIA DUBLUJĄCE FUNKCJE KOMPUTERA! Podczas nurkowania z komputerem nurkowym należy dodatkowo mieć ze sobą głębokościomierz, manometr nurkowy, stoper lub zegarek oraz mieć dostęp do tabel dekompresyjnych.

OSTRZEŻENIE:

Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy nurkować samemu. Należy nurkować z wyznaczonym partnerem. Po nurkowaniu należy dłużej pozostać z innymi osobami, ponieważ choroba dekompresyjna (DCS) może wystąpić z opóźnieniem lub pojawić się w wyniku aktywności podejmowanej na powierzchni.

OSTRZEŻENIE:

Przed każdym nurkowaniem dokładnie sprawdź urządzenie i upewnij się, że działa prawidłowo! Przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy komputer nurkowy działa prawidłowo i ma poprawne ustawienia. Należy sprawdzić, czy działa wyświetlacz, czy poziom baterii jest odpowiedni, ciśnienie w butli jest prawidłowe itp.

OSTRZEŻENIE:

Regularnie sprawdzaj komputer nurkowy podczas nurkowania. Jeśli uznasz, że wystąpił problem z jakąkolwiek funkcją komputera, natychmiast przerwij nurkowanie i bezpiecznie udaj się na powierzchnię. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Suunto i przekaż komputer do Centrum Serwisowego Suunto w celu kontroli.

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER NURKOWY JEST W TRYBIE PRACY NIE POWINIEN STANOWIĆ PRZEDMIOTU WYMIANY ANI BYĆ UDOSTĘPNIANY INNYM UŻYTKOWNIKOM! Informacje zapisane w jego pamięci nie będą odnosić się do osoby, która nie korzystała z niego w trakcie ostatniego nurkowania jednokrotnego lub powtórzeniowego. Profile nurkowania muszą odpowiadać profilom użytkownika. Pozostawienie komputera nurkowego na powierzchni podczas nurkowania spowoduje podanie przez urządzenie niedokładnych informacji dotyczących kolejnych zanurzeń. Żaden komputer nurkowy nie uwzględnia informacji dotyczących nurkowania, które nastąpiło bez jego użycia. W związku z tym nurkowanie, które miało miejsce do czterech dni przed pierwszym użyciem komputera nurkowego, może powodować podanie błędnych informacji. Tego rodzaju sytuacji należy unikać.

OSTRZEŻENIE:

DO NURKOWANIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ GAZU, KTÓREGO SKŁAD NIE ZOSTAŁ OSOBIŚCIE SPRAWDZONY I WPROWADZONY DO KOMPUTERA NURKOWEGO! Brak weryfikacji zawartości butli i wprowadzenia odpowiednich wartości gazu do komputera nurkowego powoduje uzyskanie nieprawidłowych informacji potrzebnych do zaplanowania nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

Korzystanie z oprogramowania do planowania nurkowania nie zastępuje odpowiedniego szkolenia nurkowego. Nurkowanie z użyciem mieszanki gazów niesie za sobą ryzyko nieznane osobom nurkującym tylko z użyciem powietrza. Nurkowanie z użyciem trimiksu, helioksu i nitroksu lub wszystkich tych gazów wymaga przejścia specjalistycznego szkolenia uwzględniającego rodzaj uprawianego nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

Jeśli używany jest pokrowiec ochronny, upewnij się, że nie zgromadziły się pod nim powietrze ani zanieczyszczenia. Przed nurkowaniem ostrożnie usuń powietrze dookoła obszaru przycisków. Zaniechanie tej czynności może skutkować awarią urządzenia; mogłoby na przykład dojść do przypadkowego naciśnięcia przycisków podczas nurkowania.

OSTRZEŻENIE:

Zabrania się korzystania z kabla USB Suunto w miejscu występowania gazów palnych. Takie postępowanie może prowadzić do wybuchu.

OSTRZEŻENIE:

Nie demontować ani nie wprowadzać zmian w budowie kabla USB
Suunto. Takie postępowanie mogłoby prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

OSTRZEŻENIE:

Nie używać kabla USB Suunto, jeżeli kabel lub jego części są 
uszkodzone.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą adapterów USB, które są zgodne z normą IEC 62368-1 i mają maksymalne napięcie wyjściowe 5 V. Niezgodne adaptery stanowią zagrożenie pożarowe i stwarzają ryzyko odniesienia obrażeń ciała oraz mogą spowodować uszkodzenie urządzenia Suunto.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO dopuścić, aby styki złącza kabla USB dotykały jakiejkolwiek powierzchni przewodzącej. Może to spowodować zwarcie i kabel przestanie być użyteczny.

Wynurzanie awaryjne

W razie wystąpienia (mało prawdopodobnych) nieprawidłowości w działaniu komputera nurkowego należy przestrzegać procedur awaryjnych udostępnionych przez certyfikowaną agencję szkolącą nurków, aby podjąć natychmiastowe i bezpieczne wynurzanie.

Spis treści