Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Nurkowanie w obiegu zamkniętym

Domyślnie Suunto EON Steel oferuje jeden tryb dotyczący nurkowania w obiegu zamkniętym – tryb CCR. W trybie tym stosowane są stałe (górne i dolne) wartości setpointów, które można modyfikować w komputerze nurkowym lub za pośrednictwem aplikacji Suunto.

Suunto zaleca korzystanie ze stylu klasycznego lub graficznego podczas nurkowania w obiegu zamkniętym. Ale jeśli preferujesz, możesz wybrać widok stylu bardzo wyraźnego.

Stałe setpointy umożliwiają stosowanie urządzenia Suunto EON Steel w roli zapasowego komputera nurkowego podczas nurkowań w obiegu zamkniętym. Urządzenie to nie steruje obiegiem zamkniętym ani nie monitoruje go w żaden sposób.

Po wyborze trybu nurkowania z użyciem kilku gazów do nurkowania CCR (z aparatem oddechowym o obiegu zamkniętym) na urządzeniu dostępne staną się dwa menu gazów: Gazy CC (gazy w obiegu zamkniętym) i Gazy OC (gazy w obiegu otwartym).

UWAGA:

W przypadku nurkowań w obiegu zamkniętym należy korzystać z urządzenia Suunto EON Steel tylko jako komputera zapasowego. Podstawowa kontrola i monitorowanie gazów powinny być przeprowadzane przez aparat oddechowy o obiegu zamkniętym.

Gazy obiegu zamkniętego

Podczas nurkowania z aparatem oddechowym potrzebne są co najmniej dwa gazy w obiegu zamkniętym: jeden to czysty tlen w butli, zaś drugi to gaz rozcieńczający. W razie potrzeby można zdefiniować dodatkowe gazy rozcieńczające.

Do listy gazów można dodawać tylko gazy rozcieńczające. Domyślnie Suunto EON Steel zakłada, że używany jest tlen, dlatego nie jest on pokazywany na liście gazów.

Aby zapewnić prawidłowość obliczeń wysycenia tkanek i ilości tlenu, na komputerze nurkowym (lub w aplikacji Suunto) należy wprowadzić prawidłową zawartość procentową tlenu i helu w mieszance gazów rozcieńczających w butlach na gazy rozcieńczające. Gazy rozcieńczające używane podczas nurkowania w obiegu zamkniętym można znaleźć w menu głównym, pod pozycją Gazy CC.

Gazy obiegu otwartego

Podobnie jak w przypadku gazów rozcieńczających, należy zawsze określić prawidłowe wartości procentowe tlenu i helu dla wszystkich butli (i dodatkowych gazów) do wynurzania awaryjnego (bailout), aby zapewnić prawidłowość obliczeń wysycenia tkanek i ilości tlenu. Gazy do wynurzania awaryjnego (bailout) używane podczas nurkowania w obiegu zamkniętym można znaleźć w menu głównym, pod pozycją Gazy OC.

Setpointy

Przy nurkowaniu w obiegu zamkniętym istnieje możliwość ustawienia dwóch setpointów: niskiego i wysokiego. Obydwa są konfigurowalne:

 • Niski setpoint: 0,4 – 0,9 (domyślnie: 0,7)
 • Wysoki setpoint 1,0 – 1,5 (domyślnie: 1,3)

Z reguły nie ma potrzeby modyfikacji domyślnych wartości setpointów. Jednak w razie potrzeby można zmieniać je w aplikacji Suunto lub w ustawieniach głównego menu.

Aby zmienić wartość setpointu w Suunto EON Steel:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Setpoint za pomocą górnego przycisku i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Przewiń do pozycji Niski setpoint lub Wysoki setpoint i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 4. Ustaw wartość setpointu za pomocą dolnego lub górnego przycisku i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.

Przełączanie setpointów

Można ustawić automatyczne przełączanie setpointu w momencie osiągnięcia zdefiniowanej głębokości. Głębokość automatycznego przełączenia niskiego setpointu wynosi domyślnie 4,5 m (15 ft), zaś wysokiego – 21 m (70 ft).

Automatyczne przełączanie setpointów jest domyślnie wyłączone – dla niskiego setpointu; włączone – dla wysokiego setpointu.

Aby automatycznie zmienić wartość setpointu w Suunto EON Steel:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Setpoint za pomocą górnego przycisku i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Przewiń do pozycji Przełącz niski setpoint lub Przełącz wysoki setpoint i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 4. Określ głębokość dla danej zmiany setpointu za pomocą dolnego lub górnego przycisku i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.

Powiadomienia informują, kiedy należy przełączyć setpoint.

SetpointSwitched

Podczas nurkowania w obiegu zamkniętym możesz także w dowolnym momencie zmienić ustawienia na setpoint własny.

Aby zmienić na setpoint własny:

 1. Przy nurkowaniu w obiegu zamkniętym przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Setpoint własny i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Ustaw wartość setpointu według potrzeb za pomocą dolnego lub górnego przycisku i potwierdź, używając środkowego przycisku.

Powiadomienia potwierdzają przełączenie setpointu własnego.

CustomSetpoint

UWAGA:

Jeśli wybierzesz setpoint własny, automatyczne przełączanie setpointów przez pozostały czas nurkowania będzie wyłączone.

Gazy do wynurzania awaryjnego (bailout)

Jeśli kiedykolwiek podczas nurkowania w obiegu zamkniętym wystąpi jakakolwiek awaria, należy przełączyć się na gazy do wynurzania awaryjnego i przerwać nurkowanie.

Aby przełączyć się na gazy do wynurzania awaryjnego:

 1. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Gazy obiegu otwartego (OC) i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Przewiń do żądanego gazu do wynurzania awaryjnego i wybierz go za pomocą środkowego przycisku.

Po wybraniu gazu do wynurzania awaryjnego w miejscu pola nastawy pojawi się wartość pO2 dla wybranego gazu obiegu otwartego.

bailout

Jeśli usterka zostanie usunięta lub sytuacja się ustabilizuje, można z powrotem przełączyć się na gazy rozcieńczające, korzystając z procedury opisanej powyżej, ale wybierając gaz obiegu zamkniętego (CC).

Spis treści